Rada Rodziców

 Prezydium Rady Rodziców SP 2
Przewodnicząca – p. Urszula Kirejczyk
Zastępca przewodniczącej – p. Katarzyna Kalinowska
Członek Prezydium – p. Agnieszka Łozowicka

 

O Radzie Rodziców

Poniżej pragniemy przybliżyć kwestie związane z funkcjonowaniem Rady Rodziców, jakie ma obowiązki i uprawnienia, na co są wydatkowane pieniądze z jej funduszu, i dlaczego jej udział w życiu szkoły jest taki ważny J

Rada Rodziców
Składa się z przedstawicieli rodziców każdej klasy, wybranych do tzw. trójek klasowych. W wyniku głosowania zostaje powołane Prezydium Rady Rodziców w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Członek Rady Rodziców.

Kompetencje
Rada Rodziców może występować z wnioskami i opiniami praktycznie we wszystkich sprawach szkoły – do Dyrektora i innych organów Szkoły, Samorządu Uczniowskiego, Organu Prowadzącego oraz Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny.
Dodatkowo Rada Rodziców gromadzi środki finansowe, wpłacane dobrowolnie przez rodziców i decyduje, na co te środki są wydatkowane.

Wydatki
Fundusze Rady Rodziców przeznaczane są w szczególności na:

  • nagrody i dyplomy dla uczniów,
  • imprezy szkolne ( np. tort jubileuszowy, tablica pamiątkowa, mural),
  • wiązanki okolicznościowe,
  • koncerty i teatrzyki odbywające się na terenie szkoły,
  • wycieczki szkolne (dopłata może być przeznaczona np. dla dzieci, których rodzice nie są w stanie samodzielnie sfinansować wycieczki),
  • ponadstandardowe wyposażenie szkoły (dopłata do zakupu np. ozonatorów, e-gazetki)
  • ponadstandardowe środki dydaktyczne, pomoce naukowe (np. testy próbne do egzaminów)

Ustawa wskazuje, iż jedynym celem, na jaki można wydatkować zebrane środki finansowe jest – „wspieranie działalności statutowej”. .Nie może być tu mowy o wydatkach zapewniających bieżącą organizację pracy szkoły.

Wpłaty
Składka w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 40,00 zł.

Serdecznie dziękujemy za wszystkie dotychczasowe wpłaty i prosimy o dalsze wsparcie. Numer konta bankowego:

64 1020 1332 0000 1202 0026 7732
(prosimy o wpisanie w tytule: nazwisko i imię dziecka oraz klasę)

 

 Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status