Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Pedagog/Psycholog Szkolny
pracuje w godzinach:

Poniedziałek 1030 – 1700
Wtorek 1030 – 1630
Środa 800 – 1630
Czwartek 1030 – 1630
Piątek 730 – 1230
Pedagog Specjalny
pracuje w godzinach:
Poniedziałek 850 – 950
Środa 945 – 10450     1245 – 1345
Czwartek 845 – 1045
Tel. 85 7103 906 wew. 36
Pomocne telefony
Telefon zaufania dla osób doświadczających przemocy NIEBIESKA LINIA 0 801 120 002
Anonimowa policyjna linia specjalna 0 800 120 148
Punkt Interwencyjno – Poradniczy dla dzieci i młodzieży „Dom Powrotu”
85 652 59 06
Młodzieżowy Punkt Konsultacji i Readaptacji ETAP

ZADANIA PEDAGOGA/PSYCHOLOGA SZKOLNEGO:

1. PROWADZENIE BADAŃ I DZIAŁAŃ DIAGNOSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH UCZNIÓW, W TYM DIAGNOZOWANIE POTRZEB ROZWOJOWYCH I EDUKACYJNYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI PSYCHOFIZYCZNYCH UCZNIÓW W CELU OKREŚLENIA PRZYCZYN NIEPOWODZEŃ ORAZ WSPIERANIA MOCNYCH STRON UCZNIÓW:
– Rozpoznawanie potrzeb, warunków życia i nauki uczniów, zwłaszcza klas pierwszych (analiza dokumentów, rozmowy indywidualne, wywiady z rodzicami).
– Zajęcia integracyjne.
– Rozmowy indywidualne z uczniami, nauczycielami, rodzicami
– Analiza frekwencji, podejmowanie działań w razie trudności w realizacji obowiązku szkolnego.
– Diagnozowanie zagrożenia oceną niedostateczną na koniec semestru oraz innych niepowodzeń szkolnych.
– Praca indywidualna i grupowa z uczniami mająca na celu wspieranie i podnoszenie samooceny uczniów.
– Zapewnienie uczniom szczególnie uzdolnionym warunków do rozwijania zainteresowań poprzez pomoc w zorganizowaniu zajęć pozalekcyjnych.

2 . DIAGNOZOWANIE SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ W SZKOLE W CELU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH ORAZ WSPIERANIA ROZWOJU UCZNIÓW:
– Organizowanie rozmów indywidualnych z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
– Organizowanie spotkań dla uczniów, rodziców i nauczycieli ze specjalistami.
– Powoływanie zespołów wychowawczych dla poszczególnych klas.
– Prowadzenie zajęć wychowawczych rozwijających kompetencje uczniów: dotyczące kształtowania własnej osobowości, komunikacji interpersonalnej, asertywności, motywacji i samorealizacji.
– Organizowanie prelekcji , spotkań, warsztatów dla rodziców.
– Podpisywanie kontraktów z uczniami w obecności rodziców, nauczycieli celem wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach.

3. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I INNYCH PROBLEMÓW DZIECI I MŁODZIEŻY, INICJOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ MEDIACYJNYCH I INTERWENCYJNYCH W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH:
– Organizowanie spotkań ze specjalistami z dziedziny profilaktyki, zdrowia i bezpieczeństwa.
– Prowadzenie zajęć dla uczniów klas I-VIII z zakresu profilaktyki oraz programów terapeutyczno – profilaktycznych.
– Prowadzenie zajęć wychowawczych dotyczących zapobiegania i przeciwdziałania różnym formom agresji.
– Monitorowanie sytuacji wychowawczej i profilaktycznej w szkole.
– Udział w spotkaniach z rodzicami oraz organizowanie warsztatów, prelekcji dla rodziców na temat zapobieganiu uzależnieniom.
– Pomoc i wsparcie w sytuacjach kryzysowych uczniów.
– Rozmowy indywidualne z rodzicami. Poradnictwo dotyczące pracy z dzieckiem w domu (wskazywanie literatury fachowej i instytucji, świadczących pomoc
w wybranym zakresie).
– Prowadzenie rozmów mediacyjnych z rodzicami i ich dziećmi oraz nauczycielami

4. MINIMALIZOWANIE SKUTKÓW ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH I ZAPOBIEGANIE ZABURZENIOM ZACHOWANIA ORAZ INICJOWANIE RÓŻNYCH FORM POMOCY W ŚRODOWISKU SZKOLNYM I POZASZKOLNYM UCZNIÓW. UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ:
– Wsparcie uczniów wymagających szczególnej pomocy zwłaszcza uczniów z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
– Organizowanie zajęć specjalistycznych zgonie z rozporządzeniem o pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
– Zapewnienie uczniom mającym problemy z nauką warunków do uzupełnienia zaległości poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych i pomocy koleżeńskiej.
– Organizowanie spotkań zespołów do udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

5. POMOC RODZICOM I NAUCZYCIELOM W ROZPOZNAWANIU I ROZWIJANIU INDYWIDUALNYCH MOŻLIWOŚCI, PREDYSPOZYCJI I UZDOLNIEŃ UCZNIÓW. WSPIERANIE NAUCZYCIELI W UDZIELANIU POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ:
– Organizowanie spotkań zespołów wychowawczych.
– Organizowanie szkoleń, warsztatów dla Rady Pedagogicznej zwiększających umiejętności.
– Stały kontakt z wychowawcami klas.
– Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, w formie porad, konsultacji

 

ZADANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

  1. Współpracować z zespołem mającym opracować  dokumentację dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU.
  2. Współpracować z nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w placówkach wspierających uczniów,  ale także z rodzicami oraz uczniami. W ramach tej współpracy będzie mi.n.

– rekomendowania dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły,

– diagnozować  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki.

  1. Wspierać nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich mocnych stron.
  2. Udzielać pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także nauczycielom.
  3. Współpracować z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny, w tym np. z ;

– poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

– placówkami doskonalenia nauczycieli,

– innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,

– pracownikiem socjalnym,

– asystentem rodziny,

– kuratorem sądowym i innymi.

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status