Procedury zapewniania bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej od 01.09.2020.

Na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w szkole obowiązują specjalne procedury zapewniania bezpieczeństwa.

 1. Do placówki przychodzą pracownicy i uczniowie bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie ani przychodzić pracownicy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Przebywający na terenie szkoły muszą unikać gromadzenia się oraz starać się zachować dystans od innych osób – w szczególności w częściach wspólnych.
 4. Dezynfekować i umyć ręce zgodnie z instrukcją wywieszoną niezwłocznie po wejściu do budynku placówki;
 5. Zostawiać okrycie wierzchnie w szatni.
 6. Informować dyrektora lub innego pracownika szkoły o wszelkich objawach chorobowych, wskazujących na chorobę dróg oddechowych u ucznia (w szczególności kaszel, gorączka);
 7. Dziecko nie może wnosić do budynku szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do zajęć, w których uczeń bierze udział,
 8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania szkole numeru telefonu do kontaktu i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych kontaktowych. W przypadku pojawienia się objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u dziecka w czasie zajęć odbywających się na terenie szkoły rodzic zostanie poinformowany telefonicznie na wskazany przez siebie numer telefonu o konieczności niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły.

 

Procedura  korzystania z szatni oraz przyprowadzania i odbioru uczniów ze szkoły

 1. Z szatni korzystają tylko i wyłącznie uczniowie. Do dnia 15.09.2020r uczniów klas I i II  mogą  odprowadzać do szatni opiekunowie (nie więcej niż jeden opiekun do jednego dziecka).
 2. Opiekun przebywając w budynku szkoły musi stosować środki ochronne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, zobowiązany jest do zachowania dystansu od pracowników szkoły oraz innych opiekunów i uczniów – co najmniej 1,5 m i zasłonić usta i nos maseczką.
 3. Uczniowie pozostawiają okrycie wierzchnie i obuwie w wyznaczonych boksach po przyjściu do szkoły i odbierają je po skończonych zajęciach. Wszystkich uczniów obowiązuje zmiana obuwia. Obuwie musi być przechowywane w workach.
 4. Uczniowie mogą przebywać tylko w przypisanej im szatni.
 5. Uczniowie w szatni przebywają tylko i wyłącznie w celu pozostawienia lub odbioru odzieży wierzchniej i obuwia. Po dokonaniu tych czynności niezwłocznie opuszczają szatnię /przed lekcjami i po lekcjach/.
 6. Przebywając w szatni uczniowie obowiązani są do unikania tłoku.
 7. Uczniowie oczekujący na wejście do szatni zachowują między sobą dystans i nie tamują wejścia do szatni, umożliwiając uczniom korzystającym z szatni swobodne bezkontaktowe opuszczenie jej.
 8. Uczniowie unikają dotykania rzeczy innych uczniów pozostawionych w szatni.
 9. W trakcie zajęć dydaktycznych schodzenie do szatni jest zabronione .
 10. Uczniowie są zobowiązani przychodzić do szkoły punktualnie na lekcje .

 

Procedura korzystania przez uczniów ze stołówki szkolnej

 1. Przed wejściem do stołówki uczniowie zobowiązani są umyć ręce zgodnie z instrukcja oraz zdezynfekować.
 2. Uczniowie spożywają obiady w określonych godzinach:

– uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej w godzinach 1100 -1130

– klasy I-III w godzinach 1130 -1150

– klasy IV- VI w godzinach 1235 -1250

– klasy VII –VIII w godzinach 1335 -1345

 1. Dzieci odbierają posiłki, sztućce i chleb od osób wydających z zachowaniem bezpiecznej odległości.
 2. Po zakończeniu spożywania posiłku przez daną turę uczniów wyznaczony pracownik dezynfekuje powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.

 

Procedura korzystania ze świetlicy szkolnej:

 1. Uczniowie przychodzą do świetlicy w godzinach jej otwarcia 7.00- 16.15.
 2. Po przyjściu do świetlicy uczeń na wejściu dezynfekuje ręce.
 3. Uczeń przychodzący do świetlicy powinien być zdrowy, czyli nie wykazywać objawów chorobowych ( temperatura powyżej 37 C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku i węchu i inne nietypowe objawy ).
 4. W świetlicy szkolnej uczniowie korzystają z własnych przyborów szkolnych – piórnik ( ołówek, długopis, kredki, mazaki etc. )
 5. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odbierania telefonu od wychowawców świetlicy szkolnej.
 6. Uczniowie mogą być odebrani ze świetlicy po kontakcie poprzez domofon z wychowawcą świetlicy szkolnej i identyfikacji osoby upoważnionej do odbioru dziecka. Rodzic oczekuje na dziecko przy wejściu do szatni, gdzie zostanie ono doprowadzone przez pracownika szkoły.
 7. W miarę możliwości uczeń zachowuje dystans od innych uczniów oraz wychowawców.

Procedura postępowania w czasie przerwy oraz wyjścia na boisko, plac zabaw

 1. Uczniowie klas I-III korzystają z korytarza na parterze, uczniowie klas IV- VIII spędzają przerwy na pierwszym i drugim piętrze.
 2. W przypadku, gdy pogoda na to pozwoli, uczniowie mogą korzystać z wybiegu:  uczniowie klas I-III –wybieg przy wyjściu z parteru,  natomiast uczniowie klas IV- VIII w czasie przerwy wychodzą  wyjściem głównym i przebywają na placu przed szkołą.
 3. Zabrania się uczniom przebywania na holu głównym na parterze z wyjątkiem tych, którzy korzystają z obiadów w stołówce szkolnej podczas przerw obiadowych.
 4. Zabrania się pozostawiania plecaków i ubrań pod stołówką szkolną.
 5. Uczniowie rozpoczynający zajęcia wychowania fizycznego oczekują na lekcje tam, gdzie zakończyli zajęcia. Udają się na parter dopiero po dzwonku na lekcje.
 6. Na placu zabaw uczniowie przebywają tylko pod opieką nauczyciela.
 7. Plac zabaw zamknięty jest dla uczniów klas IV-VIII i innych osób postronnych.
 8. Po powrocie ze świeżego powietrza uczniowie i nauczyciele dezynfekują ręce.

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka lub osoby dorosłej, które wskazują na infekcję dróg oddechowych (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka – temperatura ciała mierzona termometrem bezdotykowym powyżej 37 stopni Celsjusza, duszności), dziecko lub osoba dorosła jest niezwłocznie izolowane od grupy .
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub inną osobę –pracownika szkoły.
 4. Dyrektor lub wyznaczona przez dyrektora osoba kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/opiekunem i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 5. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną i rękawiczki.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub innego pracownika o podejrzeniu – udaje się do izolatorium zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia. Pracownik postępuje zgodnie z procedurami ogłoszonymi przez inspektora sanitarnego.
 7. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcji i poleceń przez nią wydawanych.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status