Podlaski program wsparcia stypendialnego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne

Szanowni Państwo,

     Województwo Podlaskie realizuje projekt strategiczny pn. „Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Oś priorytetowa FEPD.08.00 Fundusze
na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEPD.08.01. Rozwój edukacji i kształcenia. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i krajowych środków publicznych. Celem programu stypendialnego jest  stworzenie równych szans edukacyjnych
dla uczniów. Zatem wsparcie kierowane będzie do uczniów uzdolnionych, znajdujących się
w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, w tym uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym, mieszkających na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją
lub wiejskich oraz uczniów z niepełnosprawnościami. Czytaj więcej… 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status